среда, 2 декабря 2015 г.

Наш час - це епоха постійних  змін у технологіях, зокрема освітніх, а використання ПК є стрижнем інформаційних технологій навчання. При підготовці вчителя до використання ІКТ потрібне поступове практичне навчання з демонстрацією можливостей технічних засобів та програмних засобів електронного призначення. Тому творча група розробила   рекомендації по використанню ІКТ під час проведення навчальних занять. 
Пропонуємо переглянути  http://www.slideshare.net/lily_zbar/ss-55741525


четверг, 19 ноября 2015 г.

Обов`язковим компонентом підготовки сучасного педагога є оволодіння ним сучасними технологіями отримання і передачі учням нової інформації. Двадцять – тридцять років тому і учень, і вчитель жили в досить повільному світі зі стабільними програмами, підручниками, державною системою забезпечення навчальними посібниками від розробок на весь курс планів уроків до таблиць, навчальних діафільмів, кінофільмів, навчального телебачення тощо. З однієї сторони це забезпечувало необхідний і, в середньому, досить високий рівень організації навчального процесу, а з іншого – не стимулювало творчості вчителя і самостійності в навчанні учня, пригнічувало їх ініціативу. За ці роки ми зрозуміли, що, крім звіданих шляхів, у освіті є ще багато стежок, які теж приводять до успіху і при цьому стимулюють ініціативу та творчість вчителя і що головне - учня. Змінилися вимоги до освіти. Сучасне і майбутні покоління потребують динамічної системи освіти, яка була б тісніше пов`язана з їхнім життям, з тими проблемами, які це життя у всезростаючому темпі ставить перед людиною. Звичайно, використання інформаційних технологій не вирішить всіх питань як у освіті, так і в повсякденному житті. Але вони можуть допомогти вчителю найбільш ефективно використати навчальний час занять та час підготовки до уроку.

суббота, 24 октября 2015 г.


Останніми роками в системі  вітчизняної освіти відбуваються реформаційні процеси як за формою так і за змістом, спрямовані на досягнення рівня найкращих світових стандартів.  Шукаються шляхи виходу за межі консервативної системи освіти і наближення  освітніх послуг до  об‘єктивних потреб  розвитку інформаційного суспільства, що спонукає до розробки і впровадження  інноваційних освітніх технологій. У межах цього процесу здійснюється перехід на новий зміст і структуру навчання, створюються нові підручники, впроваджуються  новітні, у тому числі  інформаційні (ІТ) та інформаційно-комунікаційні (ІКТ) технології та методи навчання. У сучасному інформаційному просторі стали актуальними поняття “інформаційно-комунікативні технології”, “медіаграмотність”, “медіаосвіта”, “мультимедія”. Інформаційне суспільство з активним упровадженням мультимедіа в повсякденну реальність вимагає від системи освіти перебудови методів та форм навчання, які дозволять учневі гнучко адаптуватися до умов життя, що змінюються, володіти високим рівнем толерантності.
Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Фактичне сприйняття демонстраційних матеріалів є в 60 тисяч разів швидшим, а ніж тексту, який читаємо. Саме тому наочне подання інформації має велике значення під час перевірки домашнього завдання, пояснення нового матеріалу, узагальнення вивченого тощо. Згідно медичних  та психологічних  досліджень в галузі сприйняття та оброблення інформації   83% всієї інформації ми отримуємо за допомогою зорових органів, 11% - слухових, 3,5% - за допомогою запахів, 1,5% - тактильних рецепторів.


суббота, 3 января 2015 г.

Досвід та успіхи найбільш розвинених країн світу в галузі науки, виробництва, нових технологій свідчать про необхідність перебудови системи освіти у напрямку створення умов для особистості, яка має вільно проявляти свої здібності, розвиватися відповідно до своїх нахилів. Перед сучасною школою постало завдання адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві через формування відповідних компетентностей у процесі навчання.
Щоб стати людиною XXI століття, сучасному учневі необхідно не лише оволодіти базовими комп'ютерними навичками, але й навчитися збирати та аналізувати інформацію, синтезувати нові знання, ефективно співпрацювати з людьми різних культур.
Знання заради знання - шлях у нікуди. Знання заради життя. Ця теза повинна стати домінуючою в ХХІ столітті.
Одним із головних завдань шкільної освіти сьогодні є підготовка учнів до швидкого сприйняття і опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх сучасними засобами і технологіями роботи, формування в них інформаційної культури, життєвих компетентностей, зокрема інформативної.
Для цього необхідно формувати позитивну мотивацію до навчання учнів та залучати їх до самостійної (індивідуальної чи групової) дослідницької роботи на базі комплексного використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з метою підвищення якості навчання учнів.
Використання ІКТ у навчальному процесі відкриває широкі перспективи у вивченні дисциплін шкільного курсу. З'являються можливості розширення змістового наповнення предметів, опрацювання великих обсягів навчальної інформації, яка стає доступнішою для сприймання, використання інтерактивних методів навчання.
Використання ІКТ на різних етапах педагогічного процесу вимагає глибокого аналізу мети і завдань навчально-виховного процесу, прогресивних змін у його організації.