Завдання та етапи роботи

Формування ІКТ-компетентності вчителя Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 є одним з пріоритетних напрямів у підвищенні його професійного рівня.
В роботі творчої групи виділяється три рівні:
·         базовий;
·         Інтернет-орієнтований;
·         предметно-орієнтований.
 На базовому рівні формується базова ІТ-компетентність (окреслюється і засвоюється інваріант знань, умінь, навичок і досвіду, необхідних вчителю для вирішення освітніх задач засобами ІКТ загального призначення).
Інтернет-орієнтований рівень передбачає опанування новітніми освітніми онлайн-ресурсами, їх інтергацію в навчально-виховний процес, впровадження проектних технологій.
На предметно-орієнтованому рівні формується предметно-орієнтована ІК-компетентність (освоєння спеціалізованих технологій і ресурсів, розроблених відповідно до вимог змісту навчального предмета та їх впровадження в освітню діяльність).

Творча група Нетішинської зош І-ІІІ ступенів №1 з метою впровадження ІКТ у педагогічний процес визначила наступні завдання:
 • · перехід на якісно новий рівень у використанні комп’ютерної техніки і інформаційних технологій;
 • · ефективне використання основних можливостей всесвітньої мережі Інтернет;
 • · інтенсифікація навчально-виховного процесу через активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів шляхом широкого використання ППЗ;
 • · забезпечення суттєвого росту професійної майстерності педагогів та підвищення якості засвоєння учнями знань, практичних умінь, навичок;
 • · формування основних груп компетентностей учнів з впровадження сучасних інформаційних технологій та удосконалення управлінської діяльності;
 • ·  формування інноваційної культури навчального закладу;
 • ·  впровадження освітніх інновацій у навчально-виховний процес шляхом формування системи розробки, пошуку, освоєння, експериментальної апробації, об’єднаної спільними пріоритетами, плануванням та інформаційною мережею;
 • ·  створення банку ІКТ-супроводу уроку для широкого використання у навчально-виховному процесі.

 Очікувані результати:
 • ·  усвідомлення членами педагогічного колективу основних дидактичних цілей використання ІКТ та основних напрямів їх упровадження в освіті, як засобів навчання, що вдосконалюють процес викладання, підвищують його ефективність, якість і результативність;
 • ·  забезпечення доступу учнів до науково-освітніх ресурсів;
 • · автоматизація процесу оцінювання, коригування результатів навчальної діяльності через використання комп’ютерного тестування.


Пріорітетними завданнями творчої групи є: 

 1. Створити мережеву спільноту вчителів-предметників
 2. Створити каталог відео матеріалів, розробок методичних рекомендацій щодо використання в професійній діяльності хмарних технологій
 3. Сприяти впровадженню розробок, ідей вчителів-членів творчої групи у педагогічну практику вчителів міста
 4. Cприяти створенню власних блогів вчителями-предметниками
 5. Опублікувати матеріали творчої групи

Етапи роботи творчої групи

 І. Підготовчий етап 
Розробка загальної програми діяльності творчої групи, визначення принципових позицій щодо організації роботи. Розробка індивідуальних маршрутів учасників творчої групи. Розробка портфоліо учасника творчої групи.
 ІІ. Діяльнісно-прогностичний 
Аналіз нормативних документів з проблеми. Пошук наукових та навчально-методичних джерел із зазначеної проблеми. Підготовка джерел для подальшого опрацювання педагогічними працівниками школи. Вивчення перспективного педагогічного досвіду з проблеми. Розробка діагностичного інструментарію щодо визначення рівня володіння ІКТ учасниками навчально-виховного процесу. 
 ІІІ. Конструктивно-моделюючий етап 
Розробка проектів (моделей, дидактичних посібників) як власних, так і розроблених іншими групами. Розробка методичних рекомендацій на основі результатів, отриманих у групі.
 IV. Апробаційно-впроваджувальний етап 
Апробація проектів (моделей, дидактичних посібників) як власних, так і розроблених іншими групами. Самоаналіз діяльності кожним учасником творчої групи. Науково-методична корекція впровадження методичних розробок, моделей, дидактичних посібників.
 V. Узагальнюючий етап 
Узагальнення досвіду роботи творчої групи, окремих її учасників. Оформлення результатів роботи та презентація їх на науково-практичній конференції.

Комментариев нет:

Отправить комментарий