суббота, 24 октября 2015 г.


Останніми роками в системі  вітчизняної освіти відбуваються реформаційні процеси як за формою так і за змістом, спрямовані на досягнення рівня найкращих світових стандартів.  Шукаються шляхи виходу за межі консервативної системи освіти і наближення  освітніх послуг до  об‘єктивних потреб  розвитку інформаційного суспільства, що спонукає до розробки і впровадження  інноваційних освітніх технологій. У межах цього процесу здійснюється перехід на новий зміст і структуру навчання, створюються нові підручники, впроваджуються  новітні, у тому числі  інформаційні (ІТ) та інформаційно-комунікаційні (ІКТ) технології та методи навчання. У сучасному інформаційному просторі стали актуальними поняття “інформаційно-комунікативні технології”, “медіаграмотність”, “медіаосвіта”, “мультимедія”. Інформаційне суспільство з активним упровадженням мультимедіа в повсякденну реальність вимагає від системи освіти перебудови методів та форм навчання, які дозволять учневі гнучко адаптуватися до умов життя, що змінюються, володіти високим рівнем толерантності.
Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Фактичне сприйняття демонстраційних матеріалів є в 60 тисяч разів швидшим, а ніж тексту, який читаємо. Саме тому наочне подання інформації має велике значення під час перевірки домашнього завдання, пояснення нового матеріалу, узагальнення вивченого тощо. Згідно медичних  та психологічних  досліджень в галузі сприйняття та оброблення інформації   83% всієї інформації ми отримуємо за допомогою зорових органів, 11% - слухових, 3,5% - за допомогою запахів, 1,5% - тактильних рецепторів.